Kiki Smith

Teaching of the Snakes I, 2011
Teaching of the Snakes II, 2011
Teaching Snakes with Woman, 2011
Looksee XXXII, 2012
Sirens, 2007
Teeth Drawing 2, 1983
Retour à la liste des artistes