Paris — New York
oeuvres Sans titre Kiki Smith

Sans titre

Kiki Smith
Ektacolor print ; Exemplaire 3/3, 1992 - 1995
60 x 40 cm