Paris — New York
oeuvres Born Kiki Smith

Born

2002
Bronze
3 exemplaires + 1 EA
100 x 256,5 x 61 cm
# 34082